SEO知识:美国亚马逊31w32l

美国亚马逊男士牛仔裤选号码32WX32L是什么意思

如题,谁知道呀。

美国亚马逊38w×32l怎么理解

如题,谁知道呀。


牛仔裤? 38W是腰围,一般减7就是我们说的几尺几,38W是3尺1的腰。
32L是指内裤腿长 32英吋约合81cm

文章发布时间与标签:

更新时间:2021-05-08 15:26:53
标签:

推荐的SEO知识: